เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
15.54
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
15.54
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
เทศบาลนครหาดใหญ่รับรางวัลพระปกเกล้า ที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2558

ดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2558 ในพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า จากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี 2558 ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าประจำปี KPI Congress ครั้งที่ 17  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล  เทศบาลนครหาดใหญ่ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่เข้าร่วมแสดงความยินดี 

ซึ่งโครงการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวในปีนี้ ได้แก่ โครงการรับมืออุทกภัยแบบบูรณาการ โครงการเครือข่ายบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ  โดยในการประเมินมีคณะวิจัยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการประเมินในภาคสนามแล้วก็จะพิจารณาข้อมูลจากการลงสนามว่า อปท.แห่งใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มีความเป็นเลิศและ อปท.ใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณของสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย

 

สำหรับ อปท.ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง และ อปท.ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น   28 แห่ง

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ