เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.45
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.45
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2559

จากการที่ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 192 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก อปท.ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อปท. พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริการจัดการของ อปท. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

 

โดยได้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น

2. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป

 

ซึ่งบัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมี อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2559 รวม 122 แห่ง แบ่งเป็น

 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่   ประเภทโดดเด่น     จำนวน  5 แห่ง

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก    ประเภทโดดเด่น     จำนวน 10 แห่ง

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่   ประเภททั่วไป        จำนวน  6 แห่ง

- เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป                                        จำนวน 13 แห่ง

- องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป                                 จำนวน 14 แห่ง

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จำนวน 74 แห่ง

 

โดยจากการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในครั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น พร้อมรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลจำนวน 412,162.16 บาท

 

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ