เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
13.46
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
13.46
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับโล่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (Thailand Public Service Awards 2016) ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ในโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการทางบ้าน ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และระดับดีเด่น ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ 

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  ได้จัดให้มีการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559  โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับ ดี / ดีเด่น รวมถึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี เพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

 

สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับ ดี / ดีเด่น รวมถึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี จะได้รับมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

1. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทรางวัล คือ 

1) รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

2) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

3) รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

4) รางวัลบูรณการการบริการที่เป็นเลิศ

5) รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

6) รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน

ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรางวัลในประเภท การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมย์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ