เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
15.08
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
15.08
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557

ทน.หาดใหญ่ รับเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557

 

สำนักงาน ป.ป.ช. คัดเลือกให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2557 พร้อมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการพัฒนาท้องถิ่น

 

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ให้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้และขยายผล หรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  โดยการเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

 

ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และทางคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ได้พิจารณาคุณลักษณะประกอบกับการนำเสนอผลงานและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต แล้วเห็นว่ามีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  จึงได้คัดเลือกให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบฯ ประจำปี 2557 พร้อมด้วยอปท.อื่นทั่วประเทศดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                    

3. เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4. เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

5. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

6. เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

7. เทศบาลตำบลปรายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

8. เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

9. เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

10. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

11. องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

13. องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

14. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

15. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

16. องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โดยจะทำการมอบเกียรติบัตรและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

 

ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต แบบยั่งยืน และดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามเจตนารมณ์ร่วมกัน ดังนี้

 

1. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ด้วยความสำนึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ

 

2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส

โดยการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามกรอบกฎหมาย

 

3. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน เพื่อนำปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง

 

4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง         

 

 

 

 

 

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ