เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.46
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.46
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดให้มีการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนเพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557  โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้พิจารณาผลการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับ ดี / ดีเด่น รวมถึงผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลระดับดี เพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

ซึ่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ได้แก่      

1)  รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

     เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการนำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไปขยายยัง ทุกหน่วยบริการสาขาเพื่อให้การบริการมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการ

2)   รางวัลบูรณการการบริการที่เป็นเลิศ

      รางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่เป็นความร่วมมือ กันระหว่างหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน ) อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเกิดความร่วมมือกันปรับปรุงบริการ ลดขอบเขตอำนาจเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

 3)  รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
      เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ โดยต้องมีผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ชัดเจนในการให้บริการประชาชน

4)   รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน
      เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ โดยมีเจตนารมย์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น

5)   รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

      เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปีนั้นๆ อย่างน้อย 3 ประเภท ในระดับดีเด่น ได้แก่ รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ หรือรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

6)   รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน

      เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการดำเนินการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555)

 

โดยมีการประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐประจำปี 2557 แยกตามประเภทรางวัล ดังนี้

 

1.  ผู้ได้รับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ      จำนวน   5    รางวัล

2.  ผู้ได้รับรางวัลบูรณการการบริการที่เป็นเลิศ                 จำนวน   10   รางวัล

3.  ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ                จำนวน   16   รางวัล

4.  ผู้ได้รับรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ                   จำนวน   43   รางวัล

 

และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ : ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่ง ดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557  (Thailand Public Service Awards 2014) ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี เครือข่ายบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานต่างๆ

 

 

 

 

รางวัลแห่งความสำเร็จอื่นๆ