ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.25
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.25
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
เทศบาลนครหาดใหญ่
"มหานครแห่งความสุข"
( CITY OF HAPPINESS )
พันธกิจ หรือภารกิจหลัก (Mission) ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ซึ่งเป็นขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ
หรือเป็นวิถีทางเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4. อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
5. ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนนครหาดใหญ่ให้เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่
7. ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสีเขียว
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
9. รักษาความสะอาดของเมือง
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่
11. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่
13. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันพัฒนานครหาดใหญ่
15. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
16. พัฒนาระบบผังเมืองและสาธารณูปโภค
17. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงและทันสมัย
18. พัฒนา ปรับปรุง ระบบขนส่งและวิศวกรรมจราจร
19. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นนครแห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4. อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
5.นครหาดใหญ่เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีความสุข
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
7. ปรับปรุง ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสีเขียว
8. พัฒนาการบำบัดน้ำเสีย
9.พื้นที่สาธารณะสะอาดไม่มีขยะตกค้าง
10. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่
11. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12. ส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพ
13. เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรทุกสำนัก
14. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
15. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่
16. ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของบ้านเมือง
17. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเมืองให้ทั่วถึงและเพียงพอ
18. พัฒนาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบที่ทันสมัย
19. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย