ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.41
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.41
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่
(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ส่งเสริมงานการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ดังนี้

กลยุทธ์
1.การพัฒนาการศึกษา
2.การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา
3.อนุรักษ์ บำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่
4.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง ให้ประชาชนและผู้มาเยือนมีความสุข รู้สึกสบาย ที่พักอาศัย ในมหานครแห่งความสุขแห่งนี้

กลยุทธ์
1.การพัฒนาเมืองสีเขียว
2.พัฒนาการบำบัดน้ำเสีย
3.การรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง โดย การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม อาเซียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการค้า การท่องเที่ยวและบริการ
2.พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
การบริหารกิจการเทศบาลมีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึง เสมอภาพ เท่าเทียมกัน ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหาร โดยเน้นนำหลัก ธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์
1.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวก สบาย โดยมีเป้าหมายหลัก "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พร้อมปิดคูระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลนครหาดใหญ่"

กลยุทธ์
1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดระบบผังเมือง
2. พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.พัฒนาปรับปรุงระบบการขนส่งและวิศวกรรมจราจร
4. การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย