×
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
11 ธันวาคม 2563