เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
23.54
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
23.54
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


            ด้วยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะความเป็นเมืองเกือบเต็มพื้นที่ ทำให้เกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้นทั้งเสียง น้ำ อากาศ ประกอบกับปัจจุบันโลกประสบกับปัญหาโลกร้อน ทำให้ภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เช่น อุทกภัย วาตภัย ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง ให้ประชาชนและผู้มาเยือนมีความสุข รู้สึกสบาย ที่พักอาศัยใน มหานครแห่งความสุข แห่งนี้ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้


1.  การดำเนินต่อเนื่องการตามโครงการเมืองในสวน (City in the garden) เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ในเขตเทศบาล การจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสและวาระสำคัญต่าง ๆ  การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่นอยู่เสมอ เพื่อสร้างปอดของเมือง  ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนสายหลักของเมือง


2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของต้นเอง ให้ดูสวยงาม เขียวสดใสอยู่เสมอ 


3.  เร่งรัดการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของนครหาดใหญ่ เป็น “สวนสาธารณะแห่งความสุข” (Park of Happiness)


4.  เร่งรัดการดำเนินการพัฒนาตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สะอาด สวยงาม ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และปรับปรุงบำบัดน้ำในคลองให้ใสสะอาดอยู่เสมอ


5.  บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีอยู่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ น้ำเสียของเมืองได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่  และนำน้ำเสียผ่านกระบวนการบำบัดจนได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นสวนสาธารณะแห่งที่ 2 


6.  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การบำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน