ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.03
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.03
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


7.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้นครหาดใหญ่เป็นเมืองสีเขียว (GREEN CITY) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่เช่น บริเวณสวนสาธารณะหรือพื้นที่ของทางราชการ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ตามแนวถนนเกาะกลางถนน โดยเฉพาะถนนสายสำคัญโดยการปลูกต้นไม้พรรณไม้ที่สวยงาม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้แนวดิ่งสวนบนอาคารสูง (GREENROOF) และแนวกำแพง รวมทั้งจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อมให้กับชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและนันทนาการ


7.2 รณรงค์สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และความรับผิดชอบตลอดจนแสวงหาความร่วมมือเครือข่ายและสร้างมาตรการปฏิบัติ ทั้งมาตรการจูงใจและบังคับ เพื่อสร้างเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองที่สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายความเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว
และน่าลงทุนในอนาคต

7.3 การจัดการขยะ โดยพัฒนาระบบการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บการขนย้ายจนถึงการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการกำจัดขยะที่แหล่งกำเนิดและกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือนราษฎร ผู้ประกอบการร้านค้า สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โรงเรียน ตลาด ในการคัดแยกขยะและเปลี่ยนขยะไปเป็นเรื่องการสร้างรายได้และพลังงาน


7.4 บริหารจัดการระบบำบัดน้ำเสีย โดยเชิญชวนและขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและควบคุมการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ


7.5 สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในขบวนการติดตามและเฝ้าระวังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่