ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.00
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.00
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายพัฒนาสังคม

นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

จะส่งเสริมงานการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

1.  ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียนอย่างมั่นใจ ส่งเสริมกิจการด้านการกีฬาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

 

1.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน และมุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทุกสังกัดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็น “โรงเรียนแห่งความสุข” (School of Happiness) มีการพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนการสอน  พัฒนานักเรียนให้มีความสุขต่อการเรียนรู้ และเป็นคนดีของสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ดังเช่นโรงเรียนเทศบาล 6 (โรงเรียนอนุบาลในฝัน)  ขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้มากขึ้น โดยเปิดชั้นเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา   เพิ่มจำนวนการจัดบริการรถบัสรับ-ส่งนักเรียนให้เพียงพอ  โครงการหาดใหญ่ยุวฑูตและซัมเมอร์แคมป์  เป็นต้น

 

1.2  พัฒนานครหาดใหญ่ให้ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้  โดยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในจุดต่าง ๆ ของเมือง ตามความเหมาะสม ดังเช่น โครงการหอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ  พิพิธภัณฑ์นครหาดใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ (หอดูดาว) โครงการห้องสมุดมีชีวิต

 

1.3  ดำเนินการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานสากล  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

 

1.4  ส่งเสริมการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพในทุกระดับ เพื่อพัฒนากีฬาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชน รวมทั้งกิจกรรมของเด็กและเยาวชน     

          

1.5  ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครหาดใหญ่ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับทุกองค์กรทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนา โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนให้เป็นคนดีของสังคม โดยการนำหลักการทางศาสนามาใช้  ดังเช่นการเสริมสร้างสันติสุขโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางพัฒนา ส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการทำสุนัตแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม  และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ฟรี  สนับสนุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  จรรโลงพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ดังเช่น โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การเรียนการสอนพุทธศาสนาในชั้นเรียน การจัดพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น           

  

1.6  ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ไว้ในรูปแบบต่างๆ  ดังเช่น งานประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง

 

2.  ด้านการสาธารณสุข จะดำเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค โดยมีแนวทางในการดำเนินนโยบาย ดังนี้

 

2.1  เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การจัดให้มีศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชนทั้ง 4 เขต จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา การจัดสร้างสนามกีฬาแห่งที่ 2  ปรับปรุงสนามกีฬาจิระนครให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมการแข่งขันระดับนานาชาติ ปรับปรุงสระว่ายน้ำของเทศบาล เพิ่มระยะเวลาในการให้การสงเคราะห์มารดาและบุตร (นม-ไข่ฟรี)เป็นระยะเวลา 2 ปี  การติดตามสุขภาพของแม่และเด็ก ตามโครงการเยี่ยมแม่แลลูก เป็นต้น

2.2  ดำเนินการเร่งรัดปรับปรุงการให้บริการทางด้านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  จัดสร้างโรงพยาบาลเทศบาลฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ครบวงจร คลีนิกนอกเวลา ๑๔ ศูนย์ เพิ่มจำนวนรถอภิบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ 24 ชั่วโมง

 

2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ของบุคคลทั่วไป ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งเป็น “หาดใหญ่ชีวาสุข” ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรค โดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย การกายภาพบำบัด ธรรมชาติบำบัด ตลอดจนเป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วย จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีสภาพแวดล้อมดีทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทย์ศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ) และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทั้งนี้โดยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ

 

2.4  เร่งรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐาน ลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร กลุ่มสตรีอาสาสมัคร การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการฝึกอบรมทบทวน การเพิ่มพูนความรู้โดยการทัศนศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน (ศสมช.) เป็นศูนย์กลาง

2.5  พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บมูลฝอยอย่างทั่วถึง เร่งรัดโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ และดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ โดยเน้นการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

 

2.6  ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่ และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้อุปโภค บริโภคได้อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ  พัฒนาจัตุรัสนครหาดใหญ่  ตลาดสดพลาซ่า 1, 2, 3 ตลาดสดริมทางรถไฟ รวมทั้งพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟ