เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
23.46
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
23.46
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายเร่งด่วน

นโยบายเร่งด่วน

 

1.  ด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีฝนตกชุก ก่อให้เกิดน้ำหลากเข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องมีระบบการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

 

1.1  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของคลองระบายน้ำตามแนวทางพระราชดำริฯ  และคลองระบายน้ำตามธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น การขยายแนวคลอง ร.1  การขุดลอกคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะการขุดลอกบริเวณปากคลองอู่ตะเภา โดยเร่งรัดการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการระบายน้ำเลี่ยงเมืองเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

1.2  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนังกั้นน้ำ คลองอู่ตะเภาทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อปิดล้อมพื้นที่ชุมชน ให้ตลอดแนวคลอง

 

1.3  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายน้ำในพื้นที่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงทางระบายน้ำที่ชำรุด การขุดลอกท่อระบายน้ำ และรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งหมด

 

1.4  สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่แนวน้ำหลาก (Flood way) ให้มีการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน ในระยะยาวการก่อสร้างอาคารที่พักจะต้องมีรูปทรงที่เหมาะสม เช่นการสร้างบ้านยกพื้นสูง เป็นต้น

 

1.5  วางมาตรการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย อย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ณ สำนักงานเทศบาล เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ และสร้างระบบแจ้งเตือนภัยที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ชัดเจน และถูกต้อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการย่อย 4 เขต พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร

 

1.6  วางมาตรการการให้ความช่วยเหลือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในด้านสถานที่อพยพ (บ้านพี่เลี้ยง) อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้อพยพได้จริง โดยการกระจายจุดอพยพให้ทั่วถึงในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอุทกภัย

 

2.  ด้านการจราจร  ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน สืบเนืองจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีปริมาณเพิ่มจำนวนมากขึ้น ประกอบกับการขาดวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

 

2.1  ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณที่มีการสัญจรแออัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่นการสร้างอุโมงค์ทางลอด บริเวณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  สะพานลอยทางเดินข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ 

 

2.2  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเดินรถภายในเขตเทศบาลอย่างมีระบบ โดยการแบ่งสายการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในรูปแบบขนส่งมวลชนของนครหาดใหญ่ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งมวลชน เพื่อการลดมลพิษทางอากาศ

 

2.3  ลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก โดยการเชื่อมโยงถนนเส้นทางสัญจรที่เดินทางสู่นอกเมืองเพิ่มขึ้น โดยเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา บริเวณแยกสาครมงคล เพื่อเชื่อมถนนสาครมงคลกับถนนบ้านบางนา

 

2.4  สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนปรับปรุงสัญญาณจราจรให้ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมทั้งการฝึกอบรมความรู้ให้กับเยาวชนทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน