ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.55
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.55
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายเร่งด่วน

1. นโยบายเร่งด่วน
นโยบายเร่งด่วนมีทั้งหมด  5  เรื่อง ดังนี้


1.1  การปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเทศบาลหาดใหญ่ทุกคน ในเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รวมทั้งการกระตุ้นหนุนเสริมเรื่องการเมืองภาคประชาชนที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่น ภายใต้อำนาจหน้าที่ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และการสร้างพลังการขับเคลื่อนการพัฒนานครหาดใหญ่ ภายใต้หลักการที่ว่า เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นของประชาชนทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ คือตัวแทนที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาบริหารพื้นที่ ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และให้ความร่วมมือกับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น เพื่อร่วมสร้าง ร่วมผลักดันนครหาดใหญ่ให้เป็นนครที่น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

1.2 การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น พี่น้องประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบการของธุรกิจในหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงักหรือเลิกกิจการไป ปริมาณของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีรายได้ลดลงโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการ จึงถือเป็นบทบาทสำคัญของเทศบาลนครหาดใหญ่ในการประสานหน่วยงานทีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การตรวจคัดกรองให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการบรรเทากระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งที่ต้องดำเนินการเอง ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาค้าขายได้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด ที่มีระบบการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่นครหาดใหญ่

1.3  การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานของถนนสายสำคัญในย่านธุรกิจให้เป็นถนนที่มีพื้นผิวเรียบ มีการปรับภูมิทัศน์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง สร้างเอกลักษณ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความต่างและการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม เพิ่มเสน่ห์ให้กับนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทางอ้อมจากการท่องเที่ยว

1.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องการจัดระเบียบความสะอาดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีการสร้างมาตรการจูงใจและบังคับเพื่อให้ถนนทุกสาย โดยเฉพาะในย่านธุรกิจสะอาดไร้ขยะ อีกทั้งสถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงตลาดทุกประเภทต้องมีระบบการจัดการขยะที่ดีและได้มาตรฐาน

1.5 การแก้ไขปัญหาการจราจร มีการจัดการเรื่องทางเดินรถอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะถนนสายสำคัญในย่านธุรกิจ และถนนสายสำคัญอื่นๆมีการสร้างโครงข่ายของเส้นทางให้สัมพันธ์กับระบบสัญญาณไฟจราจร จัดระบบเรื่องการจอดรถ การจัดหาสถานที่จอดรถเพิ่ม รวมทั้งวางระบบการขนส่งมวลชนที่มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเดินทางอื่นๆตลอดจนการกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อเป็นกลไกการสร้างพลัง และสร้างกระแสเรื่องวินัยจราจร