ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.03
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.03
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์

9. นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์


9.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและโลจิสติกส์ ในบทบาทของเทศบาล เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่รวมทั้งเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน ในการประกอบธุรกิจการค้าการขนส่ง ตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานด้านสังคมและสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนานครหาดใหญ่ไปสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) ในอนาคต

9.2 ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อผลักดันให้นครหาดใหญ่เป็นเมืองที่สามารถใช้บริการ WI-FI ฟรี ตามลำดับความสำคัญของพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

9.3 ศูนย์ DIGITAL โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์ DIGITAL ในพื้นที่ เพื่อรองรับการทำงานของเทศบาลในมิติต่างๆ
ผ่าน APPLICATION ของเทศบาล และสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ในอนาคต

9.4  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม (GREEN LOGISTIC) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งมีเครื่องมือควบคุมดูแลมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการขนส่งของรถบรรทุกสินค้าในเขตเทศบาล