ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.19
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.19
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


8.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบและเป็นแผนเชิงรุก ที่เป็นได้ทั้งแผนด้านมาตรการการป้องกัน แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นแผนที่มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสามารถเข้าเผชิญเหตุได้ทันท่วงที
 

8.2 ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย จัดระบบการเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้มาเยือนในเรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง และมีศูนย์ควบคุมสั่งการที่มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการเฝ้าระวังและระงับเหตุ รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยต่างๆ และสามารถช่วยเหลือป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น


8.3 แสวงหาพันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคีอื่นๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและจัดการภัยพิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของการสนับสนุนช่วยเหลือกันในรูปแบบของภาคีเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ