ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
05.57
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
05.57
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

5. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี


5.1 ยกระดับ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน ในทุกระดับชั้นการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าสถาบันการศึกษาอื่นในระดับเดียวกัน

5.2 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก่อนเข้าสู่วัยเรียน โดยเน้นการดำเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลายสร้างทัศนคติเชิงบวก และพัฒนาสมองไปสู่การสร้างจินตนาการที่เป็นองค์ประกอบสำคัญให้เด็กมีความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์

5.3 สร้างพันธมิตรทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งภาษาต่างประเทศให้กับเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเยาชนรองรับโลกยุค ๔.๐ รวมทั้งนำข้อมูลทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)

5.4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

5.5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนเทศบาล รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ด้านการกีฬาดนตรีและกิจกรรมอื่นๆให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ นี้ ในการช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ

5.6 ส่งเสริมให้มีศูนย์กีฬาที่มีคุณภาพและทันสมัย ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาสนามกีฬากลาง "จิระนคร" ให้มีมาตรฐานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งกีฬา (SPORT CITY) ในอนาคตและให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งกีฬาของจังหวัดสงขลา

5.7 จัดให้มีศูนย์การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONICSPORT / E-SPORT) ของเทศบาล เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการกีฬาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้การกำกับดูแลและมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการแข่งขันที่นำไปสู่การพนัน

5.8 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และชุมชน ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไว้ โดยการเชื่อมโยงเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น เช่น เทศกาลไหว้มงคล กินมงคล และเที่ยวมงคล เป็นต้น เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม