ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.41
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.41
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต


4.1 ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการแบ่งปันและเอื้ออาทรประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลโดยเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชนคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพที่ดีตามมาตรฐานสากลมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ มีมาตรการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง รวมทั้งการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสังคม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการทำงานและงานด้านบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้เป็นกลไกหลักในการดูแลพื้นที่และเป็นสถาบันด้านการบริการสาธารณสุขที่ประชาชนทุกคนสามารถพึ่งพา
และไว้วางใจได้

4.3 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิและมีบัตรประกันสุขภาพ รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั่วถึงเป็นธรรมและเท่าเทียม

4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS) ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและลดปัญหาด้านการสูญเสีย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทันท่วงที


4.5 ทำงานร่วมกับประธานชุมชนทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัด ในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข จัดการพื้นที่ให้ไร้ปัญหาสังคมและอบายมุขรวมทั้งการสร้างมาตรฐานในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้สะอาดปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

4.6 การจัดระเบียบและพัฒนาตลาดสด หาบเร่ แผงลอยให้เป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ไม่ส่งผลต่อการสร้างมลภาวะและสุขภาวะของประชาชน และเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ รวมตลอดไปจนถึงการสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

4.7 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองทั้งเรื่องการจัดการปัญหาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จะสร้างความตระหนักรู้และความเป็นเจ้าของปัญหาที่จะนำมาบริหารจัดการร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4.8 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อนำ โดยการจัดตั้งลานกีฬาชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชนและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง