ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.56
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.56
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ

2. นโยบายด้านการบริหารภาครัฐ2.1 หลักการเรื่องการบริหารจัดการที่ดี โดยสร้างวัฒนธรรมการทำงานในเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งในส่วนของบุคลากร วิธีการบริหารงานรวมถึงการสร้างผลลัพธ์การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) โดยยึด หลักนิติธรรมปฏิบัติตามกฎหมาย หลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ขยันหมั่นเพียรหลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า ยึดมั่นในความถูกต้อง ตรวจสอบได้ หลักความมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือสามัคคีกันระหว่างภาครัฐและประชาชนรวมถึงหลักความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความสามัคคี

2.2 สร้างทีมทำงานที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะในการรับใช้ และให้บริการประชาชน โดยเทศบาลนครหาดใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการร่วมกันสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานภายในองค์กร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และไว้วางใจในการทำ

2.3 การทำงานแบบคู่ขนาน มีการสร้างพลังการทำงานแบบเสริมแรง ซึ่งเป็นการสร้าง การเสริมและการสานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบการทำงานแบบคู่ขนานระหว่างเทศบาลกับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการรับรู้ เข้าใจถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีการนำมาพิจารณาขับเคลื่อนไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้กระบวนการเหล่านี้เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าขององค์กรร่วมกัน โดยการสร้างคุณค่าร่วม (CORE VALUE) ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเชิงรุก (PROACTIVE) การทำงานแบบเสริมพลังร่วม (COLLECTIVE IMPACT) การทำงานแบบบูรณาการ (INTERGRATION) และการทำงานแบบการสร้างนวัตกรรมใหม่ (INNOVATION) ทำให้งานของเทศบาลเกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผลซึ่งผลประโยชน์จะเกิดกับประชาชนและเทศบาล