เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
22.22
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
22.22
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


      จะดำเนินการสานงานต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ได้รับความสะดวกสบาย โดยมีเป้าหมายหลัก        “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก พร้อมปิดคูระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลนครหาดใหญ่”  โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้


1.  ดำเนินการสานต่อการปรับปรุงก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน เต็มพื้นที่ และให้ได้มาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน  


2.  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่


3.  ดำเนินการสานต่อการเร่งรัดการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


4.  ดำเนินการสานต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบที่มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งเพิ่มจุดติดตั้งนวัตกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาจราจร (โครงการทางแยกอัจฉริยะ)


5.  ดำเนินการปรับปรุงและจัดระบบผังเมือง ให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสมรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ เส้นทางหลักให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย