ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.36
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.36
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค


6.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนหนทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายสัญญาณจราจรอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งสร้างทางเดินเท้า สะพาน ทางลอด เนินชะลอความเร็วในเขตชุมชนหรือบริเวณที่จำเป็น

6.2 การสร้างมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค จัดการปัญหาขยะและความสะอาดในบริเวณชุมชน ถนน แหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมคุณภาพของน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับมาตรฐานสถานีขนส่งให้สะดวกคุ้มค่าน่าใช้บริการ และการจัดระเบียบรถขนส่งมวลชนและพื้นที่จอดรถสาธารณะทุกประเภท รวมทั้งจัดหาพื้นที่เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

6.3 ควบคุมกำกับ ดูแลการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในพื้นที่เทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอยู่ภายใต้เขตผังเมืองที่กำหนดโดยเน้นเรื่องการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน