ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
07.48
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
07.48
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายพัฒนาการเมืองการบริหาร

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร


        เป็นนโยบายที่มุ่งมั่นให้การบริหารกิจการเทศบาลมีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ  สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึงเสมอภาพ เท่าเทียมกัน ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหาร โดยเน้นนำหลักธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้


1.  การดำเนินการทางการเมือง จะใช้แนวทางในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการเทศบาล ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะ และร่วมตรวจสอบ ในฐานะความเป็นเจ้าของเทศบาล โดยมี สมัชชาประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของชุมชน สมาคม สมาพันธ์ ชมรมภาคธุรกิจ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาทำหน้าที่ออกแบบอนาคตการพัฒนาของนครหาดใหญ่ โดยการกำหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ และให้คำปรึกษาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสังคม ให้กับเทศบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง สภาประชาชน การเมืองเยาวชน ตามที่กฎหมายกำหนด


2.  น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จของการบริหาร เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ่งถึงรากฐานของนครหาดใหญ่ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวหาดใหญ่


3.  ดำเนินการบริหารกิจการเทศบาล โดยมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เล็ก กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนากระบวนการทำงานที่สั้นกระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ


4.  ส่งเสริมและสนับสนุนประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยการสร้างภาคีร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ  องค์ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ


5.  จะเร่งรัดพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาลทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ตลอดจนพัฒนาเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการให้บริการมากยิ่งขึ้น พัฒนาการให้บริการเป็นศูนย์การบริการร่วม (One Stop Services) สู่ความเป็นเลิศด้านบริการ พร้อมผลักดันให้เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเทศบาลแห่งไอซีที (ICT)


6.  ปรับปรุงก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีขนาดการใช้งานพอเพียงกับปริมาณงานจำนวนบุคลากร มีสภาพของสำนักงานที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน  มีความทันสมัย เป็นอาคารที่ประหยัดพลังงาน และสามารถจัดเป็นศูนย์กลางเพื่อประกอบธุรกิจของภาคเอกชนรวมอยู่ในสำนักงาน (City Hall Complex)


7.  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจัดให้มีสวัสดิการตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวปฏิบัติ


8.  ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กร ให้เป็นการปกครองรูปแบบเมืองพิเศษ  เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานปัญหาของท้องถิ่น สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน