เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
22.55
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
22.55
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ


         จะดำเนินการสานต่อการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง โดยการกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้


1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัวทางการค้า การลงทุน  เนื่องจากในเขตเทศบาลหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คมนาคม ศูนย์กลางราชการ และศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ หรือ Southern Downtown ของประเทศไทย  ปัจจุบันนครหาดใหญ่ มีผู้คน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกมากมาย มีการทำธุรกรรมทางการค้าทุกชนิดมูลค่ามหาศาล  ด้วยศักยภาพของนครหาดใหญ่ สามารถพัฒนาให้เป็นเมืองทันสมัย ดังนั้นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาลุงทุนทางธุรกิจและใช้เวลาในการพักอาศัยอยู่ในนครหาดใหญ่เป็นเวลานานยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง อย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดแสงสีประดับเมือง การทาสีเมืองให้สวยงาม การขยายกิจกรรมโครงการสายไฟฟ้าลงดิน ระยะที่ 3  ถนนเศรษฐกิจใหม่ (ถนนราษฎร์ยินดี หรือถนน 30 เมตร) เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจจากใจกลางเมืองสู่ฝั่งตะวันออกของเมือง ถนนคนเดิน (Walking Street) การสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ ตลาดน้ำคลองเตย และการจัดสร้างสถานีขนส่ง แห่งที่ 2 เพื่อลดความแออัดของการจราจร และเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจการลงทุนสู่พื้นที่หาดใหญ่ใน


2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของนครหาดใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลย์เซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย


3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีในเขตเทศบาลให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาหาดใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของนครหาดใหญ่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น


4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว อาทิเช่น งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ เทศกาลมหาสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง ประเพณีตักบาตรพระ 10,000 รูป กิจกรรมสุดปลายทางที่หาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ร้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ


5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากค่าครองชีพของประชาชนขยับตัวสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่คงที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้น จำเป็นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพปัจจุบัน และให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ชุมชน ประชาชนในการจัดสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูก เช่น ข้าวสารราคาถูก ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนอาชีพในชุมชน ลานเมือง ลานเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน


6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ให้กับประชาชน ในชุมชนในรูปแบบ “สหกรณ์” เช่น สหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งเสริมสนับสนุน และให้การช่วยเหลือการรวมกลุ่มในรูปแบบ “กองทุนอาชีพ”


7.  การพัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้นจะยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อมิให้ประชาชนเดือดร้อนในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดเก็บ พร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษี  มีระบบการชำระภาษีทางธนาคาร หรือจุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีการให้บริการรับชำระภาษีแบบเคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องจัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง