ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.07
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.07
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 

3.1 หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุน การคมนาคมขนส่ง การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นโอกาสที่ดีของเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถตั้งรับ (RESILIENCE) ต่อสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตรวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับระบบเศรษฐกิจของหาดใหญ่ ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC POSITIONING) ของนครหาดใหญ่ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ในอนาคต


3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนในการสร้าง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น การยกระดับและปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงครอบครัวและสุขภาพ การปรับภูมิทัศน์ริมคลอง ที่สำคัญให้สะอาดน้ำใส ร่มรื่น สวยงามด้วยพรรณไม้ต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมของคนในชุมชนการปรับภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกาให้ครอบคลุมไปถึงบริเวณวงเวียนน้ำพุ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของหาดใหญ่การจัดแสงสีประดับเมืองเพื่อเพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืน การสร้างตราสินค้า(BRANDING)ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหาดใหญ่ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (VALUE CREATION & VALUE ADDED) ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในลักษณะที่เป็นการหนุนเสริมและสร้างส่วนแบ่งการตลาดร่วมกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างตลาดการท่องเที่ยวทางการกีฬา โดยการร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมด้านการกีฬาที่มีความหลากหลาย ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านกีฬาและนำรายได้เข้าจังหวัดและนครหาดใหญ่


3.3 เมืองพหุวัฒนธรรมและอาหาร ใช้จุดเด่นของนครหาดใหญ่ในความเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมและอาหารการกิน และมีทำเลที่ตั้งที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบที่เข้มแข็ง เช่น พัทลุง สตูล มาเป็นแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการสร้างพันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเทศกาลอาหารและเทศกาลที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ที่สำคัญต่างๆ


3.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และยกระดับอาชีพของประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีตำนานการเล่าเรื่อง (STORY TO TELL) รวมทั้งการสร้างโอกาสการมีงานทำในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่และหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐ ในการอบรมอาชีพที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจและสามารถบรรจุเข้าทำงานได้


3.5 สร้างพื้นที่การซื้อขายผ่าน APPICATION ของเทศบาลสำหรับการซื้อขายสินค้าแบบ ONLINE และมีมาตรการส่งเสริมการขายที่จูงใจสำหรับผู้ซื้อ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาชนและสถานประกอบการทุกกลุ่มอาชีพให้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเทศบาลจะมีบทบาทเป็นทั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์อบรมออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ