เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
02.13
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
02.13
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  และ เดือนมกราคม-เดือนกันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ

1. ผู้สูงอายุที่เกิด ก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2505 มีสัญชาติไทย

2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น เช่น ข้าราชการบำนาญ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

  

โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริง

2. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)  ตัวจริง

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

   

รายละเอียดเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

  • อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

โดยผู้มีความประสงค์และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นเอกสารหลักฐานขอจดทะเบียนได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  (ตึกหลัง ชั้น 1) ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  074-200142

 

หมายเหตุ   ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น ภายในปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ให้ไปลงทะเบียนใหม่ ณ ภูมิลำเนาใหม่ที่ท่านย้ายไปอยู่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อจะได้รับเงินยังชีพต่อเนื่อง หากลงทะเบียนหลังเดือนพฤศจิกายน 2563 ท่านจะได้รับเงินในปีงบประมาณถัดไป (ตุลาคม 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ