เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องกุญชร
10.58
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
10.58
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  2564  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  และ เดือนมกราคม-เดือนกันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ

1. ผู้สูงอายุเกิด ก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2504  มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน               

  วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมของเทศบาลนครหาดใหญ่

4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น ได้แก่

  • ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น หรือที่รัฐหรืององค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

  

โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริง

2. ทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)  ตัวจริง

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น

   พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 

โดยผู้มีความประสงค์และมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นเอกสารหลักฐานขอจดทะเบียนได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  (ตึกหลัง ชั้น 1)  ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  074-200142

 

หมายเหตุ  กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ทำการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ (ตามเอกสารมอบอำนาจที่กำหนด)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ