เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
02.15
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
02.15
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก (นม-ไข่)

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก  โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

 

โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กแบบเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์  มารดาหลังคลอด และเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี (เด็กปฐมวัย)  เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัยและเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก

 

โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน   มีดังนี้

1.  หญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์และมีผลการตรวจเลือดแล้ว

2.  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และอาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลนคร  

    หาดใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถติดตามให้บริการ  

    สุขภาพที่บ้านได้

3.  สมัครใจปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน

4.  ส่งหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิอย่างต่อเนื่องตามกำหนด

5.  เป็นหญิงตั้งครรภ์  

 

การลงทะเบียน

หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในวันเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่

 

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา        1    ฉบับ

2. บัตรประจำตัวประชาชน   พร้อมถ่ายสำเนา   1     ฉบับ

3. สมุดบันทึกการฝากครรภ์  หรือใบฝากครรภ์

 

 

บริการที่จะได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 

1.หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ (โรงเรียนพ่อแม่)  1 ครั้ง เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการดูแลตนเองและการเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมการเป็นพ่อแม่คุณภาพ

2. ได้รับการติดตามบริการสุขภาพที่บ้าน ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด เด็กแรกเกิด - 5 ปี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.แม่คนที่ 2

3. ได้รับอาหารส่งเสริมสุขภาพ (นม-ไข่) ดังนี้

 

-  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์       

   ได้รับ นมสเตอริไลส์ 30 กระป๋อง  ไข่ไก่ 30 ฟอง ต่อเดือน จนกระทั่งคลอด

 

-  กลุ่มมารดาหลังคลอด  หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน

   ได้รับนมสเตอริไลส์ 30 กระป๋อง  ไข่ไก่ 30 ฟอง ต่อเดือน  ต่อเนื่อง 6 เดือน

 หมายเหตุ   หากมารดาหลังคลอดไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนได้ และเริ่มให้นมผงแก่เด็ก      ก่อนอายุ 6 เดือน จะสิ้นสุดการรับนม-ไข่ทันที

 

กลุ่มเด็ก 6 เดือน - 1 ปี

  ได้รับ นมผง 600 กรัม 2 กล่อง ไข่ไก่ 30 ฟอง     

 

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก  ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ในเวลาราชการ

(08.30น.-16.30 น.) ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200124 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ