เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
13.48
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
13.48
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ชำระภาษี
ขั้นตอนการอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขั้นตอนการอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

> ผู้เสียภาษี    

มีสิทธิยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนการประเมิน ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี 

 

> ผู้บริหารท้องถิ่น  

- พิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับเแต่วันที่ได้รับคำร้อง และแจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลประกอบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า  

- กรณีพิจารณาคำร้องไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ให้ถือว่าเห็นชอบกับคำร้อง  

 

> คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 

- กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบคำร้องของผู้เสียภาษี  ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ โดยยื่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  

- ให้คณะกรรมการฯ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และ กรณีจำเป็น อาจขยายระยะเวลาได้อีก  ไม่เกิน 30 วัน  

 

>  ศาลภาษีอากร  

กรณีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ ผลการวินิจฉัยหรือกรณีคณะกรรมการฯ วินิจฉัยคำอุธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือวันพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วแต่กรณี 

 

หมายเหตุ  การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่การทุเลาการชำระภาษี เว้นแต่  ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อน 

ชำระภาษีอื่นๆ