ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
09.43
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
09.43
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

คณะผู้บริหาร

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

นายกเทศมนตรีฯ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี

1010

200010

รองนายกฯ

1011

200011

รองนายกฯ

1012

200012

รองนายกฯ

1013

200013

รองนายกฯ

1014

200014

ประธานที่ปรึกษา

1015

200015

งานกิจการสภา

1008

200008

เลขาส่วนตัวนายกฯ

1020

200020

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษา

1060

200060

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการคลัง

2025

200026

เลขาหน้าห้องนายกฯ

1021

200021

เลขาหน้าห้องนายกฯ

1027

200027

เลขาหน้าห้องรองฯ นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว

1022

200022

เลขาหน้าห้องรองฯ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์

1025

200025

เลขาหน้าห้องรองฯ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี

1024

200024

เลขาหน้าห้องรองฯ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ

1023

200023

ปลัดเทศบาล

1030

200030

สำนักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

หัวหน้าสำนักปลัด

1035

200035

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1036

200036

งานธุรการ

1037

200037

ฝ่ายอำนวยการ

1038

200038

หน้าห้องทะเบียน

1039

200039

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

1040

200040

งานท่องเที่ยว

1041

200041

หัวหน้างานรักษาความสงบ

1042

200042

งานรักษาความสงบ

1043

200043

หัวหน้างานทะเบียนราษฎร์

1044

200044

งานธุรการทะเบียนราษฎร์

1045

200045

งานทะเบียนราษฎร์

1046

200046

งานบัตรประชาชน

1047

200047

หน้าห้องประชุมสภา

1049

200049

ทะเบียนลงรับหนังสือ

1061

200061

รับเรื่องดูดสิ่งปฏิกูล

1062

200062

วิทยุฯกุญชร

1028

200028

ติดต่อสอบถาม(โค้งประชาสัมพันธ์)

1000

-

ฝ่ายนิติการ

1057

200057

ฝ่ายนิติการ

1058

200058

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1138

200138

หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

1050

200053

งานธุรการ

1199

-

งานธุรการ

1055

200055

งานธุรการ (หน้าห้องผอ.)

1176

-

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1059

200059

งานงบประมาณ

1056

200056

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1053

200050

งานประชาสัมพันธ์

1054

200054

งานประชาสัมพันธ์

1063

200063

ติดต่อสอบถาม (สายด่วนกุญร)

-

200000

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2191

200191

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2192

200192

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2193

200193

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2194

200194

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2195

200135

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2196

200136

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2197

200198

รับเรื่องราวร้องทุกข์สายด่วนกุญชร

2198

200199

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ (ICT)

2222

200065

ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ (ICT)

2221

200100

สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0

1096

200096

สำนักช่าง

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

1070

200070

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

1071

200071

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

1072

200072

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

1073

200073

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

1074

200074

ฝ่ายบริหารสำนักการช่าง

1075

200075

งานธุรการฝ่ายบริหาร สำนักการช่าง

1077

200077

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

1078

200078

งานธุรการส่วนโยธา

1079

200079

หัวหน้างานขออนุญาตอาคาร

1080

200080

ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

1108

200108

สถาปนิกควบคุมอาคาร

1082

200082

งานธุรการส่วนควบคุมอาคาร

1105

200105

หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

1087

200087

หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา

1088

200088

หัวหน้างานสถาปัตยกรรม

1089

200089

งานสถาปัตยกรรม

1090

200090

วิศวกรรมโยธา

1091

200091

งานธุรการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

1092

200092

งานธุรการส่วนช่างสุขาภิบาล

1098

200098

ห้องช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล

1104

200104

ส่วนช่างสุขาภิบาล 1

1102

200102

ส่วนช่างสุขาภิบาล 2

1103

200103

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจร

1094

200094

สำนักสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผอ.สำนักการสาธารณสุข

1110

200110

ผอ.ส่วนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

-

-

ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข

-

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1121

200121

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1122

200122

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

1120

200120

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

1124

200124

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

1111

200111

ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

1125

200125

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

1126

200126

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

1126

200139

งานควบคุมโรคและสัตว์เลี้ยง (งานสัตวแพทย์)

1134

200134

หัวหน้างานรักษาความสะอาด

1128

200128

งานรักษาความสะอาด

1129

200129

กองทุน สปสช.

1112

200112

ห้องประชุมสาธารณสุข

1130

200130

แหล่งรวบรวมรถ

1133

200133

งานซ่อมบำรุง

5183

-

สำนักการศึกษา

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผอ.สำนักการศึกษา

1180

200180

ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา

1181

200181

ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา

1182

200182

หน้าห้อง ผอ.สำนักการศึกษา

1183

200183

ฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน

1184

200184

หน่วยศึกษานิเทศก์

1185

200185

ฝ่ายวิชาการ

1186

200186

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

1187

200187

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

1188

200188

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

1189

200189

ฝ่านส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

1101

200101

สำนักคลัง

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผอ.สำนักคลัง

1140

200140

ผอ.ส่วนบริหาร

1141

200141

ผอ.ส่วนพัฒนารายได้

1153

200153

หัวหน้างานธุรการ

1143

200143

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1144

200144

งานธุรการ

1145

200145

ธุรการจ่ายเช็ค

1146

200146

งานจัดทำเช็ค

1148

200148

งานการเงินและบัญชี

1147

200147

งานการเงินและบัญชี

1173

200173

งานการเงินและบัญชี

1174

200174

งานการเงินและบัญชี

1175

200175

ห้องฎีกา

1169

200169

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

1160

200160

งานพัสดุ (งานซื้อจ้าง)

1161

200161

งานพัสดุ (งานซื้อจ้าง)

1163

200163

งานพัสดุ (งานทะเบียน)

1164

200164

งานพัสดุ (งานซื้อจ้าง)

1165

200165

ฝ่ายพัฒนารายได้

1152

200152

ฝ่ายพัฒนารายได้

1155

200155

สอบภามภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1156

200156

ฝ่ายพัฒนารายได้

1157

200157

หัวหน้างานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี

1170

200170

งานแผนที่ภาษี

1159

200159

จดทะเบียนพาณิชย์

1149

200149

งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

1150

200150

งานจอดยานยนต์

1167

200167

งานจอดยานยนต์

1168

200168

หน้าห้องผอ.สำนักคลัง

1172

200172

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

1195

200195

งานพัฒนาชุมชน

1196

200196

งานพัฒนาชุมชน

1197

200197

งานสังคมสงเคราะห์

1142

200142

โทรศัพท์หน่วยงานเทศบาลภายนอก

หน่วยงาน ภายใน ภายนอก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

-

074-237888

สนามกีฬาจิระนคร

-

074-233741

สวนจราจร

-

074-211399

โรงรับจำนำ

-

074-243750

ห้องสมุดประชาชน

-

074-254399, 074-254166

สวนสาธารณะ

-

074-211898

สถานที่กำจัดขยะ

-

074-251301

บ่อบำบัดน้ำเสีย

-

074-239922-3

ไฟฟ้าเทศบาล

-

074-246799

โรงฆ่าสัตว์

-

074-201148

โรงเรียนเทศบาล 1

-

074-231264

โรงเรียนเทศบาล 2

-

074-252324

โรงเรียนเทศบาล 3

-

074-211599

โรงเรียนเทศบาล 4

-

074-245992

โรงเรียนเทศบาล 5

-

074-252568

หอศิลป์นครหาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

-

074-211759

สถานีขนส่งรถตู้ (ตลาดเกษตร)

-

074-255333, 074-255074

สถานีขนส่ง (บขส.)

-

074-465502

เทศพาณิชย์ (พลาซ่า)

-

074-231049

ICT Learning Center

-

074-225158

ศูนย์ CCTV (City Cop)

-

074-220108

ศูนย์เครื่องจักรกล(สนามบิน)

-

074-251171, 074-240137

โรงพยาบาลหาดใหญ่

-

074-273100

ศูนย์สาธารณสุขสามชัย

-

074-262818-20

ศูนย์สาธารณสุขเพชรเกษม

-

074-258229

ศูนย์สาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร

-

074-238332

ศูนย์สาธารณสุขโพธิพงษา (ชุมชนคลองเตย)

-

074-238333

ศูนย์สาธารณสุขนพสุวรรณ อู่ ท.ส.

-

074-231148

ศูนย์สาธารณสุขรักษาภิกษุอุทิศ

-

074-257059

ศูนย์สาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด

-

074-255804

ศูนย์สาธารณสุขแฟลตการเคหะ

-

074-257466

ศูนย์สาธารณสุขบุญวรรโณ (ปรักกริม)

-

074-255835

ศูนย์สาธารณสุข รร.เทศบาล1

-

074-246148

ศูนย์สาธารณสุข รร.เทศบาล2

-

074-252584

ศูนย์สาธารณสุข รร.เทศบาล3

-

074-212261

ศูนย์สาธารณสุข รร.เทศบาล4

-

074-253608

ศูนย์สาธารณสุข รร.เทศบาล5

-

074-253608

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหาดใหญ่ชีวาสุข

-

074-211035