เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
20.09
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
20.09
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ตามนโยบายรัฐบาล

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุ 60 ปี  บริบูรณ์ 

(3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการบำนาญ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ประจำจากหน่วยงานของรัฐ

 

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และจะเริ่มได้รับเงินในเดือนตุลาคมปีถัดไป พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ และไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน

    

หมายเหตุ โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพครั้งแรก ในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า เพื่อตั้งงบประมาณในปีถัดไป และถ้าผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้าน จะต้องไปลงทะเบียนตามภูมิลำเนาใหม่ และได้รับเงินจากที่เก่าจนครบ 1 ปี

 

นโยบายรัฐบาลในการจ่ายเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

                             อายุ 60-69 ปี             ได้รับเบี้ยยังชีพ  600  บาท

                             อายุ 70-79 ปี             ได้รับเบี้ยยังชีพ   700  บาท           

                             อายุ 80-89 ปี             ได้รับเบี้ยยังชีพ   800  บาท

                             อายุ 90 ปี ขึ้นไป         ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000  บาท 

 

 

ข้อควรรู้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ เนื่องจากมีเงินประจำรายเดือนอยู่แล้ว แต่หากเป็นข้าราชการกินเงินบำเหน็จ สามารถที่จะรับเงินนี้ได้ เนื่องจากเป็นการขอรับเงินก้อนเดียวจบ

2. พระสงฆ์ที่มีเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน ซึ่งเรียกเงินดังกล่าวว่า “นิตยภัต” จะไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพนี้ได้ แต่หากเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวฯ สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้

3. แม่ชีสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพได้

4. หากผู้สูงอายุท่านไหนมีบัตรประชาชนแสดงแค่ ปีเกิด เช่น 2500 ให้ถือว่าผู้สูงอายุคนนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ในปีนั้น

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมือง ระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น

6. ผู้นำศาสนาอิสลาม ที่ได้รับเงินเดือน ได้แก่ อิหม่าม , คอเต็บ , บิหลั่น ไม่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  ยกเว้นคณะกรรมการอื่นๆ สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้

7. สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน รับลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาผู้มีสิทธิ

8. เทศบาลนครหาดใหญ่ ระบุให้ใช้บัญชีในการรับเงินผู้สูงอายุ ของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

    - เนื่องจากไม่เสียธรรมเนียมการฝาก-ถอน

    - แคชเชียร์เช็คของเทศบาลฯ เป็นของธนาคารกรุงไทยและธนาคาร ธกส.  ทำให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพได้รับรวดเร็วกว่าบัญชีธนาคารอื่นๆ

    - เทศบาลฯ ได้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยและธนาคาร ธกส.  จึงทำให้เมื่อเวลาที่เงินผู้สูงอายุเข้าไม่ได้เพราะธนาคารปิดบัญชี เงินจะตีกลับเข้าบัญชีเทศบาลอัตโนมัติ และสะดวกในการเบิกเงินย้อนหลัง

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม

10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น ได้แก่

  • ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น หรือที่รัฐหรืององค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

 

 

 

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีสมุดคู่มือคนพิการ

(3) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

ขั้นตอนในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหลักฐานต่อไปนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) บัตรคนพิการ

(4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ  ธนาคาร ธกส. 

 

ยื่นคำขอลงทะเบียนได้ทุกวัน (ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)   ณ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่

 

กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้และไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินแทน

 

หมายเหตุ  โดยจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการครั้งแรกในเดือนตุลาคมของปีถัดไป เนื่องจากเป็นการสำรวจล่วงหน้า   

เครดิตฟรี