เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
14.31
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
14.31
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
จับประเด็น
ประกาศสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  

เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

 

ตามที่มีการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติกําหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ ประจําปี 2562 ดังนี้

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562  ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2562

2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2562  ระยะเวลา 30 วัน นับตังแต่วันที่ 2-31  สิงหาคม 2562

3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจําปี 2562  ระยะเวลา 30 วัน นับตังแต่วันที่ 1-30  ธันวาคม 2562

อาศัยอํานาจตามความมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 และโดยมติของสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงกําหนดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้

  1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2562
  2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ระยะเวลา 30 วัน นบตังแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2562   
  3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562  ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1-30  ธันวาคม 2562

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ ณ  วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

                                                                                          (นายสมคิด อรัญดร)

                                                                                   ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

 

จับประเด็นอื่นๆ