เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
03.10
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
03.10
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ภาพกิจกรรม
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 

"โดยมุ่งมั่นให้การบริหารกิจการเทศบาลมีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพ สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก รวดเร็ว ถูกต้อง และทั่วถึงเสมอภาพเท่าเทียมกัน ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหาร โดยเน้นนำหลักธรรมาภิบาล คือหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ "

อีกทั้งเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 โดยมีนายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ , รองปลัดเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้เดินทางมาร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ในโอกาสนี้ด้วย ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพกิจกรรมอื่นๆ