เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
02.03
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
02.03
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน
การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายใน 1 วัน

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดให้บริการการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายใน 1 วัน เพื่อส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและอำนวยการสะดวกในการให้บริการประชาชน รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน


สำหรับอาคารดังต่อไปนี้  
1. อาคารพักอาศัย 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น  จำนวน 1 หลัง โดยใช้แบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ และแบบแปลนของกรมโยธาธิการ                และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
2. อาคารที่พักอาศัย 1 หรือ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร โดยแบบแปลนที่ประชาชนออกแบบเอง 


ข้อกำหนด 
1.    แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข 
2.    เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน 
3.    ผังบริเวณถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบได้ 
4.    หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ขออนุญาต 

 

ระยะเวลาการยื่น – การรับใบอนุญาต 

►การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง     
ให้ยื่นแบบแปลนพร้อมเอกสารประกอบ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-09.30 น. 

► การรับใบอนุญาตก่อสร้าง  
เมื่อตรวจแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข ให้มารับใบอนุญาตพร้อมแบบแปลนที่ยื่นขอได้ในวันถัดไป

 

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 

1. คำขออนุญาตตามแบบ ข.1  กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 

2. แผนผังแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด 

(ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สำเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวง )

3.สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / น.ส.3/ส.ค.1 แปลงที่จะขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเท่าต้นฉบับ)  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ)

4. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคารในกรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต 

5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินผู้อื่น) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสิทธิ์ ของผู้ให้การยินยอม (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ) 

6. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินหรือร่วมผนัง (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตหรือร่วมผนังอาคาร)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารสิทธิ์ของผู้ให้การยินยอม (ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ )

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่  โทรศัพท์ 074-200107-8