ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
08.23
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
08.23
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  เทศบาลนครหาดใหญ่

 

                อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป  ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ  ได้แก่

๑.      พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ

๒.    พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ

๓.     พึงปฏิบัติบริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๔.     พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลลัพธ์ของงานอย่างคุ้มค่า

๕.     พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เทศบาลนครหาดใหญ่  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง  ๕  ประการดังกล่าวข้างต้น  เป็น

“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลนคหาดใหญ่”  ด้วย

                                                                                                                ประกาศ  ณ วันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓

                                                                                                                                    นายอมร วงศ์วรรณ

ปลัดเทศบาล 

                                                                                                                        ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่