เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
12.57
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
12.57
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
กองวิชาการและแผนงาน

 

กองวิชาการและแผนงาน

 

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการผู้บริหาร  และงานรัฐพิธี

1.1.  งานธุรการ  งานสารบรรณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1  งานดูแลรักษาการจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

1.1.2  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

1.1.3  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

1.1.4  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.1.5  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.1.6  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

1.1.7  งานจัดทำคำสั่งและประกาศรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

1.1.8  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

1.1.9  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

1.1.10  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ

1.1.11  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

1.1.12  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานเลขานุการผู้บริหาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2.1  ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดก่อนเสนอผู้บริหาร

1.2.2  จัดลำดับให้ประชาชนหรือคณะบุคคลเข้าพบ

1.2.3  ดูแลในเรื่องการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน

1.2.4  ดูแลในเรื่องของการประชุม

1.2.5  การจัดเตรียมเอกสารการปฏิบัติงาน

1.2.6 หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.3.1  แจ้งข่าวการเคลื่อนไหวในการจัดงานรัฐพิธี

1.3.2  ร่วมกิจกรรม

1.4.  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  และงานวิจัยและประเมินผล

2.1.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1.1  งานรวบรวมงานวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน

2.1.2  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน

2.1.3  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภคหลัก

2.1.4  งานวิเคราะห์และการคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

2.1.5  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงการของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี

2.1.6  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.1.7  ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง

2.2  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.2.1  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ  ทราบและดำเนินการ

2.2.2  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

2.2.3  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

2.2.4  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2.2.5  งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล

2.2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.  งานวิจัยและประเมินผล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.3.1  งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3.2  งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล

2.3.3  งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

2.3.4  งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ

2.3.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

3.1   งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1.1  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

3.1.2  รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการฯ

3.1.3  อำนวยความสะดวกและบริการทางด้านข่าวสารทางราชการ

3.1.4  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.2.1  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

3.2.2  งานเผยแพรสนับสนุนผลงานนโยบายของทางเทศบาล  จังหวัด  และรัฐบาล

3.2.3  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของธรรมชาติและท้องถิ่น

3.2.4  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

3.2.5  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

3.2.6  งานสารสนเทศ

3.2.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  ฝ่ายนิติการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  งานตราเทศบัญญัติ  ที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจำปี  และงานนิติกรรมสัญญา

4.1  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1.1  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเสนอผู้บริหารสั่งดำเนินการ

4.1.2  แจ้งผลดำเนินการให้ผู้บริหารและแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

4.2  งานตราเทศบัญญัติ  ที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณประจำปี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและอำนาจที่กฎหมายอื่นกำหนด

4.3  งานนิติกรรมสัญญา  มีหน้าที่เกี่ยวกับตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ  รวมทั้งบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  รวมทั้งนิติกรรมสัญญาประเภทอื่นๆ 

 

5.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  งานซ่อมบำรุงรักษาและงานพัฒนาระบบ

5.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.1.1  งานศึกษา  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ในการจัดทำโครงการตามงบประมาณประจำปี

5.1.2  งานด้านสารบรรณ  และธุรการทั่วไป

5.1.3  งานการเงิน  งบประมาณและแผนงาน  การบัญชีและพัสดุ

5.1.4  งานการประชุมต่างๆ

5.1.5  งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้นการควบคุมดูแลสถานที่ในการอบรมโครงการ

5.1.6  งานจัดทำรายได้และข้อมูลสถิติ

5.1.7  งานการจัดทำระเบียบควบคุมดูแล  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเก่าและระบบใหม่

5.1.8  ดำเนินการจัดระเบียบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

5.1.9  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2  งานซ่อมบำรุงรักษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.2.1   งานดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ซอฟแวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2.2  งานดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

5.2.3  งานดำเนินการดูแล  พร้อมซ่อมบำรุง  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

5.2.4  งานดำเนินการตอบข้อซักถาม  และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2.5  งานควบคุม  ดูแล การติดตั้งโปรแกรม  เงินเดือน และประกันสังคม รวมทั้งวิธีการใช้งานโปรแกรมให้หน่วยงานในสำนัก/กอง ต่างๆ

5.2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3  งานพัฒนาระบบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.3.1  งานพัฒนา และดูแลเว็บไซต์เทศบาล  โดยการอัพเดท/ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.3.2  งานดูแลและควบคุมระบบเครือข่าย Server, ICT

5.3.3  งานดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Server,ระบบงาน ICT

5.3.4  งานควบคุมและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.3.5  งานบริการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำ  การใช้งานระบบเครือข่าย

5.3.6  งานการให้บริการแนะนำ  คำปรึกษาหน่วยงานภายใน  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

5.3.7  การจัดทำคู่มือ  ข้อมูล  และสารสนเทศ

5.3.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย