เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
13.58
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
13.58
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
 

1.  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานธุรการของกองหรือฝ่ายและงาน ดังต่อไปนี้

1.1  งานสารบรรณ

1.2  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และการให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ    

       และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

1.3  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม

1.4  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.5  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.6  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

1.7  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

1.8  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง

1.9  งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

1.10 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2.1  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1.1  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

2.1.2  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

2.1.3  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

2.1.4  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

2.1.5  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

2.1.6  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

2.1.7  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

2.1.8  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

2.1.9  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

2.1.10 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.2.1  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ

            2.2.2  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา  ไร้ที่พึ่ง  เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง

            2.2.3  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย  สมอง และปัญญา

2.2.4  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  ทุนการศึกษา  ฯลฯ

2.2.5  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  ได้แก่  การสอดส่อง  ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

2.2.6  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน                                 

2.2.7  งานให้คำปรึกษา  แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

               2.2.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน 

และงานชุมชนเมือง

3.1  งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1.1  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

3.1.2  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

3.1.3  งานจัดระเบียบชุมชน

3.1.4  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐาน

          ไปบริการแก่ชุมชน

3.1.5  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

3.1.6  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม   การศึกษา             

          การอนามัย และสุขาภิบาล

3.1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  งานชุมชนเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.2.1  งานปรับปรุงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

3.2.2  งานกองทุนชุมชนเมือง  กลุ่มออมทรัพย์

3.2.3  งานการส่งเสริมอาชีพ  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2.4  งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

3.2.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

4.1  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1.1  งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส

4.1.2  งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์คนพิการ

4.1.3  งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

4.1.4  งานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

4.1.5  งานฌาปนกิจสงเคราะห์

4.1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย