เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
12.42
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
12.42
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น  1  ฝ่าย  2  ส่วน  โรงเรียนและหน่วยศึกษานิเทศก์  ดังนี้

1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ  และงานงบประมาณ

                                1.1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1.1.1  งานสารบรรณ

1.1.2  งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                                1.1.3  งานประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

                                                1.1.4  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                                1.1.5  งานรักษาความสะอาด  เป็นระเบียบ  และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.1.6  งานของพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำ           ประโยชน์

                                                1.1.7  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

                                                1.1.8  งานสวัสดิการต่าง ๆ

                                                1.1.9  งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                                                1.1.10  งานการประชาสัมพันธ์

                                                1.1.11  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                1.2  งานแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2.1  กำหนดและประสานงานนโยบายการบริหารการศึกษา  ระหว่างหน่วยงานหลัก การศึกษาท้องถิ่น   และเทศบาลนครหาดใหญ่

1.2.2  ส่งเสริม   สนับสนุน  ในการจัดทำและกำหนดนโยบายการศึกษา  ขององค์กรท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

1.2.3  ประสานกำหนดแผนการส่งเสริม   พัฒนาการจัดการภายในของท้องถิ่นและสถานศึกษา

1.2.4  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา  ตลอดจนธรรมนูญสถานศึกษา

1.2.5  จัดทำแผน  แผนงานกิจกรรม  โครงการ  ในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา

1.2.6  ดำเนินการประสานการจัดตั้ง  ยุบเลิกสถานศึกษา

1.2.7  พิจารณาวิเคราะห์ / โครงการ / กิจกรรมเพื่อเสนอแนะการจัดต้อง / จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา  โดยใช้ผลการวิเคราะห์ หรือผลการประเมิน

                                1.3  งานระบบสารสนเทศ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.3.1  รวมรวบ  จัดทำ  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   สถิติ   และข้อสนเทศทางการศึกษา

                                                1.3.2  พัฒนาวิธีการ   กระบวนการในการรวบรวม  จัดเก็บ  จัดทำข้อมูลทางด้านการ

                                               ศึกษาสารสนเทศและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

1.3.3  ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นในภาพรวม  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางการศึกษา

                                1.4  งานงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.4.1  งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของสำนัก เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ  การทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้าน  งบประมาณ   การพิจารณา  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

1.4.2  งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสำนัก

1.4.3  งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เช่น  การวางฎีกา  เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทน ตัวเงิน  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท   ทั้งในและนอกงบประมาณ   รวมถึงการลงบัญชี  ทำรายงานการบัญชี

1.4.4  งานการพัสดุ   เช่น  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดหา  จัดจ้าง  เบิกจ่าย  ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ   ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

 

2.  ส่วนบริหารการศึกษา

                2.1  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

                                2.1.1  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                - การสอบคัดเลือก

                                                - การบรรจุ

                                                - การแต่งตั้ง

                                                - การโอน ย้าย

                                                - การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                                                - การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

                                                - การเลื่อนระดับ

                                                - การดำเนินการทางวินัย  การร้องเรียน  ร้องทุกข์

                                                - การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                                                - การออกจากราชการ

                                                - การช่วยราชการ

                                                - จ.18

                                                - เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                2.1.2  งานวางแผนบุคลากรและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                - งานวิเคราะห์อัตรากำลังทางการศึกษา

                                                - การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล  และลูกจ้าง

                                                - การขออัตราและจัดสรรอัตรากำลัง

                                                - การพัฒนาบุคลากร  การลาศึกษาต่อ

                                                - การฝึกอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน

                                                - การปฐมนิเทศ

                                                - การจัดทำทะเบียนประวัตติและบัตรประวัติพนักงานเทศบาล

                                                - การรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล

                                                - การจากกรณีต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา