เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
13.43
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
13.43
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สำนักการช่าง

สำนักการช่าง

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี

1.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

1.1.2  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

                1.1.3  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                1.1.4  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                1.1.5  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                1.1.6  งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
                                1.1.7  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

                1.1.8  งานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนัก

1.1.9  งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณในความรับผิดชอบของสำนัก

                1.1.10  งานสวัสดิการของสำนัก

                1.1.11  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

1.2  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                1.2.1  งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์

                1.2.2  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ การตรวจสอบฎีกา

                1.2.3  งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ

                1.2.4  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์

                1.2.5  งานจัดทำพัสดุของสำนัก

                1.2.6  งานจัดเก็บรายได้ของสำนัก

                1.2.7  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในฝ่ายควบคุมอาคารและฝ่ายผังเมือง

 

2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                2.1.1  งานสารบรรณของส่วน

                2.1.2  งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                2.1.3  งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วน

                2.1.4  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                2.1.5  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน

                2.1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                2.1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.2  ฝ่ายควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และงานขออนุญาตอาคาร

                2.2.1  งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                2.2.1.1  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

                                2.2.1.2  งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

2.2.1.3  งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

                                2.2.1.4  งานรับรองระวางแนวเขตที่ดิน

                                2.2.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                2.2.2  งานขออนุญาตอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                2.2.2.1  งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2.2.2.2  งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม  อาคาร

2.2.2.3  งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  อาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

                                2.2.2.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2.3  ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมผังเมือง และงานจัดทำผังเมือง

                2.3.1  งานควบคุมผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                2.3.1.1  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

                                2.3.1.2  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ

                                2.3.1.3  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

                                2.3.1.4  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                                2.3.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                2.3.2  งานจัดทำผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                2.3.1.1  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                                2.3.1.2  งานจัดทำผังเมืองรวม

                                2.3.1.3  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

                                2.3.1.4  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

                                2.3.1.5  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

                                2.3.1.6  การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                                2.3.1.7  งานแผนที่ภาษี

                                2.3.1.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย