เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
 
 
บริการประชาชน
น้องกุญชร
12.36
น้องกุญชร
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยฮ่ะ ถามน้องกุญชรมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ฮะ
12.36
ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล 

 

1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร และงานรัฐพิธี 

1.1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1.1.1  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                                1.1.2  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

                                                1.1.3  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                                                1.1.4  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

                                1.2  งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1.2.1  งานสารบรรณของเทศบาล

                                                1.2.2  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                1.3  งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1.3.1  งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาล

                                                1.3.2  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                                1.4  งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                1.4.1  งานรัฐพิธี

                                                1.4.2  งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

 

2.  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานควบคุมเทศพาณิชย์และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                2.1  งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                2.1.1  งานจัดตั้งเทศพาณิชย์

                                                2.1.2  งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

                                                2.1.3  งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                                2.1.4  งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์

                                                2.1.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                2.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                2.2.1  งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

                                                2.2.2  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น                                   2.2.3  งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว

                                                2.2.4  งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

                                                2.2.5  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว

                                                2.2.6  งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน

                                                2.2.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบรรจุและแต่งตั้งและงานพัฒนาบุคลากร

                                3.1  งานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                3.1.1  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

                                                3.1.2  การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ

                                                3.1.3  การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก

                                                3.1.4  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

                                                3.1.5  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง) การให้บำเหน็จความชอบในการกรณีพิเศษ

                                                3.1.6  งานบำเหน็จ บำนาญพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง)

                                                3.1.7  งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง)

                                                3.1.8  งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

                                                3.1.9  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                3.2  งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                3.2.1  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

                                                3.2.2  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

                                                3.2.3  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

                                                3.2.4  งานเพิ่มวุฒิการศึกษา อบรม

                                                3.2.5  งานสวัสดิการด้านการลาของพนักงานและพนักงานจ้าง (ลูกจ้าง)

                                                3.2.6  งานประกันสังคม

                                                3.2.7  งานการลงเวลาปฏิบัติราชการและการรายงาน

                                                3.2.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรและบัตร และงานรักษาความสงบ

                                4.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                4.1.1  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

                                                4.1.2  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง

                                                4.1.3  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                4.2  งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                    4.2.1  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                                4.2.2  งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                4.2.3  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

                                                4.2.4  งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

                                                4.2.5  งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ

                                                4.2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5.  ฝ่ายกิจการขนส่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานควบคุมกิจการขนส่ง และงานอาคารสถานที่

                                5.1  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                5.1.1  งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของฝ่ายกิจการขนส่ง

                                                5.1.2  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                                5.1.3  งานจัดทำสถิติการรับ – จ่ายเงิน

                                                5.1.4  งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

                                                5.1.5  งานพัฒนากิจการขนส่ง

                                                5.1.6  งานจัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ

                                                5.1.7  งานการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบกฎหมายกำหนดไว้

                                                5.1.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                5.2  งานควบคุมกิจการขนส่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                5.2.1  งานปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานอื่น ตามระเบียบการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและดำเนินกิจการขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

                                                5.2.2  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                                5.3  งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                5.3.1  งานปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ไม่ว่าจะออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการบริหารและดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

                                                5.3.2  งานซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์สถานีขนส่งโดยสาร

                                                5.3.3  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6.  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานวิทยุสื่อสาร

                                6.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                               งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                                6.1.2  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                                6.1.3  งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

                                                6.1.4  งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

                                                6.1.5  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                6.1.6  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

                                                6.1.7  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                6.1.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2  งานวิทยุสื่อสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                6.2.1  งานจัดตั้งระบบสื่อสาร ในการรับและแจ้งข่าวระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ยามปกติโดยสามารถรับและแจ้งข่าวซึ่งกันและกันได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

                                                6.2.2  งานจัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร และกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม

                                                6.2.3 งานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อแจ้งเตือนในประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงภัยขนาดและกำลังความร้ายแรงของภัย เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์และวิธีการป้องกันไว้ล่วงหน้า

                                                6.2.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่าย เอกสาร การรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการนำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย