×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference