×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์