×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดโครงการคลินิก ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference