×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและอนุบัญญัติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบ VIdeo conference