×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต