×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์