×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต