×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference