×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดปฏิบัติการเชิงรุกโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ผ่านระบบ video conference