×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ผ่านระบบVideo conference