×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference