×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสาร