×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและอนุบัญญัติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video conference