×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต