×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๒ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์