×
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครหาดใหญ่
 
ข่าวสารจาก สขร.
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Video Conference